حرارت، رطوبت،باد و غیره.
۴- بارهای حرارتی و برودتی ساختمان.
۵- ضرورت و ظرفیت پیش راه اندازی سیستم تهویه مطبوع.
۶- جنبه های فیزیکی ساختمان در ارتباط با محل دستگاهها،سازگاری سیستم و موازنه بارهای جزئی.
۷- تصویر خریدار از محیط دلخواه او.
۱-۲ تعریف تبرید و تهویه مطبوع
از نظر لغوی تبرید به معنی ایجاد محیطی سردتر از محیط اطراف

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نقطه،، بیشینهای، (MPP)،