شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
جدول ۵-۱- قطعات طراحی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سوراخ، ۵-۶-، صفحه‌های، mm