سیستمPDA……………………………………………………………………..31
جدول ۴-۳- فرضیات اولیه طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
جدول ۴-۴- پارامترهای

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مکانیزاسیون کشاورزی، بهبود عملکرد، مکانیزاسیون، رشد جمعیت