سیستمPDA……………………………………………………………………..31
جدول ۴-۳- فرضیات اولیه طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
جدول ۴-۴- پارامترهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جدایه، (اوهشیما، Potyvirus،، ۱۰۹