سیستمPDA……………………………………………………………………..31
جدول ۴-۳- فرضیات اولیه طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
جدول ۴-۴- پارامترهای

مطلب مشابه :  مقاله درموردزیست محیطی، سیستم عصبی، اکسیداسیون