مصرف انرژی
سرانه هزینه مصرف انرژی ساکنین آپارتمان ها افزایش میباشد.
قیمت انرژی افزایش پیدا خواهد نمود
قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی کاهش خواهد یافت.
بخش های صنعت تضعیف خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
دولت مجبور به واردات انرژی خواهد شد.
دولت مجبور به پرداخت یارانه انرژی خواهد شد بنابراین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان تفاوت های جنسیتی، افسردگی اساسی، عوامل خطر