مصرف انرژی
سرانه هزینه مصرف انرژی ساکنین آپارتمان ها افزایش میباشد.
قیمت انرژی افزایش پیدا خواهد نمود
قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی کاهش خواهد یافت.
بخش های صنعت تضعیف خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
دولت مجبور به واردات انرژی خواهد شد.
دولت مجبور به پرداخت یارانه انرژی خواهد شد بنابراین

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی