هوایی ایران بررسی شده است و مدلی بروز ارائه شده است.

۷ ساختار گزارش
در این گزارش تحقیقی پس از مطالعه ادبیات و آشنائی با مفاهیم مهم و پایه ای متغیر های تحت تاثیر این از جمله نرخ انرژی واقعی و هزینه های مربوطه خصوصا در خصوص هزینه های خرید و هزینه های نگهداشت به بررسی مصرف انرژی در بخش تاسیسات ساختمان در ایران با رویکرد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی