کشور مصرف شده است و معادل ۸/۲۵۴ میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش صنعت مصرف شده است. در شکل (۱-۱) درصدمیزان مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور در سال ۱۳۸۷ مشخص شده است.

شکل (۱-۱)میزان مصرف برق در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور[۲۷].

شکل (۱-۲) درصد مصرف انرژی در قسمت های مختلف ساختمان[۳۱]

با توجه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع دیودی، ۲-۶، ایدهآل، I_ph