۱.۱……………………………………………۵۰
شکل ۵-۷- زوایای پاشش برای صفحه‌های اریفیس ۰.۸ و ۱.۳ با قطر سوراخ ورودی mm 1 که به ترتیب ۵۲ و ۶۵ درجه می‌باشند……………۵۱

فهرست جداول
جدول ۴-۱- نتایج به‌دست آمده از آزمایش تجربی با استفاده از

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ۱۳۸۰)، درآمد.، (کریم،، ۱-۱-۱-۱-