به تاثیر پارامترهای مختلف فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر هزینه تولید برودت در انواع سیستم‌های سرمایشی و برای امکان پذیری مقایسه انواع سیستم‌های تراکمی و جذبی با تغییر شرایط تاثیرگذار، انتخاب سیستم مناسب و ظرفیت برودتی آن در پهنه های آب و هوایی کشور براساس کاتالوگهای شرکتهای سازنده و قیمت تجهیزات اساسی انتخاب شده، سرمایشی تراکمی و

مطلب مشابه :  مقاله درموردتغییرات ساختاری، اندازه گیری، عوامل موثر