s2b2…………………………………………………………………………………………………..38
شکل ۴-۱۰- نوع پاشش انژکتور s1b1 به ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۲،۸،۲ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۵۸،۵۰،۴۷،۳۳

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع ثانی،، معاملهای، نمودهاند، حلّی،۱۳۶۲،