s2b2…………………………………………………………………………………………………..38
شکل ۴-۱۰- نوع پاشش انژکتور s1b1 به ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۲،۸،۲ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۵۸،۵۰،۴۷،۳۳

مطلب مشابه :  مقاله درمورد ذخیرهسازی، میآید،، میباشند.، مستقل(شکلa)