۲۰،۱۲،۶،۲ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۶۳،۴۸،۴۲،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۴- نوع پاشش انژکتور s2b2 به

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهسیال؛، ، y، x؛