شرایط موردنظر ما باشد، باید عمل گرمایش صورت گیرد . وسیله ای که عمل گرمایش را انجام می دهد ، پمپ حرارتی نام دارد. تفاوت اصلی ما بین سیستم تبرید و پمپ حرارتی را می توان اینگونه توضیح داد که سیستم تبرید حرارت را محیط سیستم پمپ می کند .
در حالت کلی تهویه مطبوع به صورت زیر تعریف می شود .
کنترل همزمان دما ، رطوبت ، پاکی و سرعت هوا

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان علامتی، گریستن، شکایتی، رود،