های داخل کشور، موتور جستجوی عمومی گوگل، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی۱، پایگاه جهانی پژوهش های اقتصادی۲ RePEc، بانک اطلاعاتی ، موسسات بین المللی انرژی میباشد.
شیوه مطالعاتی در پاره ای از موارد مطالعه اجمالی و در مواردی دیگر تفصیلی بوده است.
مطالعات صورت گرفته غیر نقادانه و تطبیقی بوده است. در این تحقیق به لحاظ جامع بودن،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دانش آموزان دبیرستانی