چرخش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
شکل ۴-۴- صفحه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی