ها، کامپیوترها ، سدها وغیره می باشد.
اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع

بررسی سیستم‌های خنک‌کننده(برودتی) به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده پیک شبکه از نظر مدیریت باروزارت نیرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته (دفتر برنامه‌ریزی برق وزارت نیرو) بر روی منحنی بار شبکه سراسری کشور در حدود ۲۰ درصد

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع چرخش‌های، پاشش، ۰.۸و۱.۱، mm