اریفیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
شکل ۴-۵- مجموعه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع می‌شوند،، جمعیت‌ها، متعاقباً، نوترکیبی