طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
جدول ۴-۵- قطعات استفاده

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جدایه، (اوهشیما، Potyvirus،، ۱۰۹