پردازیم. دمای راحتی دمایی است که افراد در هنگام قرار گیری در آن احساس سردی و یا گرمی خاصی نمی نمایند . دمای راحتی طبق استاندارد بین المللی ASHREA (انجمن مهندسی تاسیسات و تهویه آمریکا) بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد میباشد.
با توجه به اینکه حدود ۹۸% شهر های ایران( طبق جداول شرایط طراحی تابستانی شهر های ایران که توسط دفتر تدوین ضوابط

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهاکسیداسیون، فیزیولوژی، طبقه بندی