آنها به ترتیب ۵۹،۴۷،۴۳،۲۹ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۳- نوع پاشش انژکتور s2b1 به ترتیب(از راست) در فشارهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ، Rs، Rsh، یافتهاند.