آنها به ترتیب ۵۹،۴۷،۴۳،۲۹ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
شکل ۴-۱۳- نوع پاشش انژکتور s2b1 به ترتیب(از راست) در فشارهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع دیودی، رایجترین، بالا،، خطیI-V