زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای s2b2……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۸- صفحه اسپری نشده(بالای

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع ۱۳۴۳، لایحهای، پیشفروش، پیشینهای