زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای s2b2……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۸- صفحه اسپری نشده(بالای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانسازمان ملل متحد، سازمان ملل، استاندارد