برگ مشاهده می‌شود. گیاه آلوده رشد کمی دارد و در صورت میوه‌دهی اندازه میوهها کوچک می‌ماند (لی و همکاران، ۲۰۰۳) به علاوه میوه‌های هندوانه شادابی خود را از دست داده و کوتاه و ابلقی می‌شوند. همچنین گیاهانی که علائم را به صورت مخفی دارند، تعداد میوه کمی تولید می‌کنند (پروویدنتی، ۱۹۹۶).
ممکن است در هندوانه، خربزه قندی، کدوی زمستانی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد آورد،، گرفت،، مارکوپلو۸، فراگرفتند.