و تابستانی و کدوی تنبل، کاهش ۵۰ درصد یا بیشتر در عملکرد و کیفیت میوه در اثر آلودگی اتفاق افتد (سو و همکاران، ۲۰۰۵). میوه‌های کدوتنبل ممکن است در اثر حمله این ویروس علائم مخفی نشان دهند (ادواردسون، ۲۰۰۵).
علائم در کدو بدین صورت است که برگها نیز کم‌رنگ یا زرد شده و ضمناً بدشکل و حالت تاولی پیدا می‌کنند. گیاهان ممکن است شدیداً

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی