شکل عادی خود را از دست بدهند و یا اینکه کمی تحت تأثیر قرار گیرند. مهمترین نشانه روی میوه‌های کدو برآمدگی‌هائی است که بیش از حد طبیعی رشد می‌کنند که سبب بدشکلی شدید میوه می‌شوند.
در خیار در روی برگها حالت موزائیکی مشاهده می‌گردد. میوه‌ها کوتاه و کمانی می‌شوند و گاهی هم در روی آنها برآمدگی‌هائی بوجود می‌آید. اخیراً نژاد ۱ در روی

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ()،، سامرفیلد، ۱۳۰، (۴-۳۰):