دارد (مورینو و همکاران، ۲۰۰۳). ویروسهای آر.ان.دار که بزرگترین بخش ویروسهای گیاهی هستند، سرعت موتاسیون بسیار بالایی دارند (دریک و هولند، ۱۹۹۹؛ ملپیکا و همکاران، ۲۰۰۲) و احتمالاً دارای سرعت نوترکیبی بالایی نیز هستند (آزیز وتفر، ۱۹۹۹؛ بروآیر و همکاران، ۲۰۰۰). با این وجود ثبات ژنتیکی به عنوان قاعده‌ای برای ویروسهای گیاهی است و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان