دارد (مورینو و همکاران، ۲۰۰۳). ویروسهای آر.ان.دار که بزرگترین بخش ویروسهای گیاهی هستند، سرعت موتاسیون بسیار بالایی دارند (دریک و هولند، ۱۹۹۹؛ ملپیکا و همکاران، ۲۰۰۲) و احتمالاً دارای سرعت نوترکیبی بالایی نیز هستند (آزیز وتفر، ۱۹۹۹؛ بروآیر و همکاران، ۲۰۰۰). با این وجود ثبات ژنتیکی به عنوان قاعده‌ای برای ویروسهای گیاهی است و

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع s2b1...........................................................................................................................41، ۴-۱۷-، پاشش، s1b2...........................................................................................................................41