ویروسها گیاهی (چار و هولمز، ۲۰۰۶) نشان داد که شواهدی برای نوترکیبی در دوازده ویروس از ۳۶ ویروس RNA دار گیاهی وجود دارد. در یک مطالعه، ده درصد از ۷۶ جدایه Turnip mosaic virus از اعضای جنس Potyvirus، به صورت نوترکیب یافت شدهاند (اوهشیما و همکاران، ۲۰۰۲). در مطالعه دیگر با Potyvirus ها، ۱۸ جدایه از ۱۰۹ جدایههایی که توسط ریورس و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ، این،، کند،، لوینسون