دادههای بدست آمده از آزمایش پارامترهای مجهول را بدست آورد.
x=[R_s R_sh I_ph I_sd1 I_sd2 n_1 n_2 ] (Double Diode Model) (5-2)
۲-۵-۲- مدل تک دیودی
همانطور که در شکل ۲-۶ نشان داده شده است مدل تک دیودی به خاطر پیچیدگی کمتر و نزدیک تر بودن به مدل ایدهآل نسبت به مدلهای دیگر رایج تر است. در این

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهلاپلاسین، ارتعاش)، ،