توسط شته انتقال می‌یابد که یک بخش قابل حل از گیاهان آلوده به آمایش ویروس اضافه شود و یا اینکه شته از بخش قابل حل گیاه قبل از تغذیه روی آمایش ویروس، استفاده کند. این موضوع نشان می‌دهد که انتقال ویروس به یک فاکتور کمکی نیاز دارد که برای دیگر پوتیویروس‌ها نیز گزارش شده ‌است (گاویر و همکاران، ۱۹۷۷).
آلودگی اولیه معمولاً به وسیله

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره(۴-۱۰۷)، در()،، (۴-۲۷)، (۴-۱۸):