شد.
سال ۲۰۰۰
یک خانواده در کلرادو یک سیستم الکتریکی خورشیدی ۱۲ کیلوواتی روی خانه خود راه اندازی کردند.
۲-۴-ساختار سیستمهای فتوولتائیک
سیستم های فتوولتائیک از سه بخش اصلی تشکیل شدهاند:
ماژول یا پنلهای خورشیدی که مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی میباشد.
قسمت واسطه یا بخش توان مطلوب که انرژی الکتریکی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهروش های تحلیلی