مدل الکتریکی سلول فتوولتائیک
برای پیدا کردن مدل سلول فتوولتائیک، ابتدا باید مدار معادل این منبع را پیدا کنیم. مدل های ریاضی مختلفی بهبود یافتهاند تا رفتار غیرخطی که ناشی از پیوندهای نیمه هادی است را بیان کنند. در منابع مختلف مدلهای مختلفی از سلول فتوولتائیک از پروسه ساخت و پارامترهای دخیل در محاسبه ولتاژ و جریان ژنراتور

مطلب مشابه :  مقاله درموردعدم تعادل، فیزیولوژی