با نژاد ویروس، جمعیت شته‌ها، تحرک شته‌ها و منابع اولیه آلودگی ارتباط دارد (اعتباریان، ۱۳۷۶).

۲-۲-۳- نشانههای بیماری ویروس موزاییک هندوانه
نشانه‌های بیماری برحسب گونه صیفی، رقم زراعی، سویه ویروس و عامل محیطی بسیار متفاوت‌اند. ازجمله نشانه‌های برگی موزائیک سبز، چین و چروک دارشدن برگ، سبزشدن دسته‌های رگبندی، حلقههای کلروزی و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردهند و اروپایی، عوامل بیرونی، تقسیم بندی