ویروسها نسبتا رایج است؛ بخصوص در Potyvirus ها که بزرگترین گروه ویروسهای گیاهی هستند (نساج حسینی و احمدوند، ۱۳۸۹).
موتاسیون و نوترکیبی نیروهای اصلی تکاملی می‌باشند که ایجاد تنوع ژنتیکی را باعث می‌شوند، متعاقباً انتخاب و پراکنش ژنتیکی جزئیات بیولوژیکی و مولکولی جمعیت‌ها را شکل می‌دهند. در مورد ویروسهای گیاهی سرعت موتاسیون به

مطلب مشابه :  مقاله درمورد قابلیت اطمینان، فتوولتائیک