همکاران (۱۹۹۶) بررسی شد، منشا نوترکیبی داشتند، نقش قابل توجه نوترکیبی RNA در تکامل (CMV)Cucumber mosaic virus ، میان جدایههای طبیعی جمعآوری شده در اسپانیا طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ بیان شده است (بونت و همکاران، ۲۰۰۵). هفده درصد جدایهها نوترکیب بودند که بیشتر نوآراییها (پنج درصد) بودند. این مطالعات نشان داد که نوترکیبی در بسیاری از

مطلب مشابه :  مقاله درموردفنیل آلانین، اکسیداسیون، حالت طبیعی