تخمین میزند یک بخش مهم از بیولوژی تکاملی است که در نتیجه با کاربرد این روشها می‌توان بیمارگرهای ایجاد‌ کننده بیماری را کنترل کرد. موتاسیون و تغییرات ژنتیکی مانند نوترکیبی به عنوان نیروهای تکاملی می‌باشند که منجر به تنوع ژنتیکی در جمعیتها می‌شوند اما جایگاه ژنتیکی جمعیت ویروسها به نیروهای تکاملی انتخاب و پراکنش تصادفی ژنتیک، بستگی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهتجزیه واریانس ، تجزیه واریانس، مقایسه میانگین‌ها