را ظاهر نمی‌کنند، اما این امکان وجود دارد که مدت آلودگی برای ویروس کامل نباشد یا در بعضی شرایط علائم مخفی شوند. گاهی نیز علائم ممکن است در یک بخش گیاه ظاهر اما در دیگر بخشها ظهور نیابند (کوچارک و پورسیفول، ۲۰۰۱).
این ویروس روی اکثر کدوئیان موزائیک و ابلقی ایجاد میکند. علائم اولیه ویروس رنگ پریدگی سطحی، کوچکی میوه و چروکیدگی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان پوچی، غمگینی، شدیدتری، اندروژن