افزایش میدهد. نوترکیبی RNA با عوامل متعددی مانند پروتئنهای همانند سازی ویروسی و ویژگیهای مختلف الگوهای RNAی ویروسی تحت تاثیر قرار میگیرد. ژنهای میزبان نیز روی نوترکیبی RNA اثر دارند که نشان دهندهی برهمکنش پیچیدهی میان یک ویروس معین و میزبانش هنگام سازگاری و تکامل ویروسی است (نساج حسینی و احمدوند، ۱۳۸۹).
بررسیهای فیلوژنتیکی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره، h، g، q