بوته‌ها کوچک باقی مانده، تعداد میوه کمی تولید می‌کنند (اعتباریان، ۱۳۷۶). آلودگی ویروس در ابتدا با کلروز رگبرگ در ۳-۲ برگ هندوانه نمایان می‌شود. سپس کلروز یکنواختی در پارانشیم بین رگبرگ‌ها و لکههای سبز روشن در بافت برگ بروز می‌کند. در بعضی مواقع کلروز رگبرگ ظاهر نمی‌شود و لکه‌های کلرتیک نامنظمی در پهنک همراه با تاولی شدن و بدشکلی

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع (۴-۱۵):، روابط(۴-۵۰)، در()،، (۴-۱۰۶)