پاسخ به تبلیغات پیامکی

براساس تحقیق رن وی و همکارانش ، پاسخ های رفتاری به عنوان متغیر وابسته، بر مبنای چندین سنجه متکی است.اول ، از پاسخ دهندگان پرسیده می شود که بیشترین تعداد پیامک تبلیغاتی که آنها بر روی تلفن همراهشان می توانند تحمل کنند را تعیین کنند.یک مقیاس شش نقطه ای بکار رفته است که بین رنج “0”  برای گزینه ” کمتر از یک تبلیغ در هفته ” تا “6” برای ” بیش از 5 تبلیغ در یک هفته” . همچنین، از آنها پرسیده می شود که آیا آنها تبلیغات پیامکی را زمانیکه در یک مکان خاص مثل مرکز خرید هستند می پذیرند که بر روی یک مقیاس نقطه ای 5-1 ، که “1” به معنی  ” قطعا خیر” و “5” به معنی ” قطعا بله” است ، پاسخ می دهند. است، پاسخ می دهند.بر روی همین مقیاس از پاسخ دهندگان در مورد احتمال اینکه یک پیام  تبلیغاتی را برای خانواده یا دوستانشان بفرستند، پرسیده شد.در آخر ، تمایلشان به خرید محصولات یا خدماتی که از طریق پیامک، تبلیغ شده اند، بر روی مقیاس لیکرت اندازه گیری شد “1” برای “قطعا خیر” و “5 ” برای “قطعا بله” .(Ran Wei et al. 2010, p 36)

در مطالعه دیگری ، سه نوع پاسخ به تبلیغات پیامکی در نظر گرفته می شود که این پاسخها عبارتند از :  تمایل به دریافت پیامک ، خواندن یا حذف کردن تبلیغ و تمایل به خرید( قبول پیشنهاد) (  . H., Rios, R. & Enezi, S.,2012 Riquelme, ).

در تحقیق دیگری پاسخ ، به واکنش مشتریان به تبلیغات پیامکی فرستاده شده ، درنظر گرفته شده است.این بدین معنی است که مشتریان اقدامی همچون باز کردن پیام و خواندن محتوای آن، یا فرستادن پیامی دیگر برای تائید مشارکتشان، یا نادیده گرفتن آن و دور انداختن آن وقتی که فرستاده می شود، را انجام می دهند .(Rittippant N et al, 2009)

مطلب مشابه :  چند نکته طلایی برای برنامه ریزی کنکور

 

 

2 Segment
     

 

 

در تحقیقی که  توسط اسکارل و همکارانش  صورت گرفت ، یک مدل از تبلیغات پیامکی موفق ارائه شد که در این مدل ، سنجه های موفقیت تبلیغات پیامکی ( یا همان پاسخ مطلوبی که مصرف کننده به تبلیغات پیامکی می دهد)  به سه دسته  تقسیم  شده است  : توجه مصرف کننده، تمایل مصرف کننده و رفتار مصرف کننده .(Scharl et al. 2005,p 167)

کارشناسان به اتفاق آراء اظهار کردند که اغلب دریافت کنندگان ، پیام را می خوانند.بنابراین ، الزامی است که به این توجه مصرف کننده نفوذ کرده تا رفتارش را تحت تاثیر قرار دهیم.مصاحبه کنندگان مطرح کردند که ، از آنجاییکه  اثر پیامها به سرعت ناپدید می شود، پیامها معمولاً دریافت کنندگان را  ترغیب می کنند که در همان لحظه ، عمل کنند ( .(Scharl et al. 2005

یک سنجه حیاتی ، توجه است.جلب توجه، که اغلب بعد از یادآوری اندازه گیری می شود، یک پیش شرط برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده است.در مقایسه با دیگر رسانه ها ، نرخ یادآوری برای تبلیغات موبایلی ، بالاست.(Windwire. 2000,cited in Scharl et al. 2005) اثر ویروسی تاثیر پیام های متنی جذاب و توجه مصرف کننده را چند برابر می سازد (Scharl et al. 2005 Godin S.  , 200). دریافت کنندگان از طریق ارسال مجدد پیام ها به دوستانشان، اثر قوی همتایان را ایجاد می کنند.هانگ و همکارانش دریافتند که اثر همتایان، اثرات خارجی را تحت شعاع قرار می دهد ( Hung et al.2003). گرچه ، پیش بینی موفقیت اثر ویروسی مشکل است، زیرا بستگی به روندهای غیر قابل پیش بینی مصرف کنندگان و پویایی های گروهی دارد ( Godin S.2001, cited in Scharl et al. 200).

مطلب مشابه :  منابع تعارض