جمالفر‏‍}،۱۳۸۴).

اختلالات افسردگی
اختلال افسردگی در طی سال های رشد نه تنها به بهزیستی آسیب می رساند، بلکه به خاطر تهدیدهای پیشرفت بارز رشدی به تحول بهنجار نیز آسیب می رساند. یافته های مطالعات طولی که نوجوانان افسرده را تا بزرگسالی مورد بررسی قرار داده اند، بیانگر عملکرد تخریبی شدید و مداوم در حیطه های مختلف در بزرگسالی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جدایهای، جدایههایی، سرولوژیکی، موزاییک