بعدی مرور عوامل خطر و همبستگی های مهم به لحاظ تجربی و نظری که از ابعاد مختلف شروع و دوره اختلالات افسردگی را متاثر می سازد، مورد بررسی قرار می گیرد.

جنسیت
بیشتر مطالعات، تفاوت های جنسیتی را در شروع افسردگی اساسی در کودکان قبل از بلوغ پیدا نکرده اند (نولن- هوکسیما۳۰، ۲۰۰۰.). با وجود این شروع در اوایل نوجوانی، میزان نشانه های

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردسلسله مراتب، آیین هندو، تقسیم بندی