متوالی در یک طرح مطالعه طولی دارد. مطالعاتی که میزان بروز را گزارش می کنند، بالاترین میزان در اواسط تا اواخر نوجوانی، پیدا کرده اند. لوینسون و همکاران (۱۹۹۳) میزان بروز MDD و DD در یک نمونه دبیرستانی (سنین ۱۴ تا ۱۸ سال) در طول یکسال را به ترتیب ۷/۵ درصد و ۷/۰ درصد گزارش کرده اند. در مطالعه دیگری بر روی دانش آموزان دبیرستانی

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع دادگاهها، ،حال، ،