بررسی قرار گرفته است (بروکس- گان۳۹ و همکاران، ۲۰۰۱). نتایج نشان داده است که یک عامل بی نظمی سطوح هورمون رشدی که توسط غده هیپوفیز به عنوان یک عامل تحریک کننده رشد در طی نوجوانی در شب ترشح می شود، در نوجوانان افسرده دیده می شود (به دی بلیس۴۰ و همکاران، ۱۹۹۶ نگاه کنید، برای نتایج متضاد، کاتجر۴۱ و همکاران، ۱۹۹۱، مایر۴۲ و همکاران،

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴-۵-، اریفیس....................................................................................................................................................................................................۳۵، ،