تا ۲۴ درصد (انگست۲۳ و مری کانگاس، ۱۹۹۷، ایسائو۲۴ و همکاران، ۲۰۰۰، کسلر و والتر، ۱۹۹۸ لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳، رین هرز و همکاران، ۱۹۹۹). ( به نفل از گیل و درایت-والت،۲۰۰۹).
اگر چه مطالعات خیلی کمتری در مورد شیوع DD در بین کودکان و نوجوانان وجود دارد، به نظر می رسد که الگوی آن مشابه با MDD باشد، شیوع بالاتر در بین نوجوانان نسبت به

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کامپیوترها، مدیریت بار