کودکان، میزان شیوع بین ۶/۰ تا ۷/۱ درصد در کودکان پیش دبستانی (کاشانی و کارلسون۲۵، ۱۹۸۷) و بین ۸/۰ تا ۶/۱ درصد در نوجوانان (فرگوسن و همکاران، ۱۹۹۳، لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳). شیوع تمام عمر افسرده خویی در بین نوجوانان از ۸/۱ تا ۶/۵ درصد است (انگست و مری کانگاس، ۱۹۹۷، عیسی و همکاران، ۲۰۰۰)، (به نقل از اسلیساروا و موروان۲۶،۲۰۰۴).
در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهچوپرا، (۴-۲۲):، (۴-۱۱۶)، (۰)،