است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که MDD در دهه اول زندگی نسبتا کمیاب است و به طور قابل ملاحظه ای در اواسط و اواخر نوجوانی افزایش می یابد (جوینر و کاین،۱۹۹۹۲۱)، در حالی که ممکن است این مسئله بیانگر تعداد واقعا محدود موارد اختلال در طول اوایل کودکی باشد. هم چنین ممکن است تا حدودی به فقدان ابزارهای سنجش معتبر در دسترس برای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، سازمان ملل متحد، سازمان ملل