افسردگی (نولن- هوکسیما و گیرکاس۳۱، ۱۹۹۴، لیدبیتر۳۲ و همکاران، ۱۹۹۵) و اختلال افسردگی اساسی (لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳) بین جمعیت مذکر و مونث متفاوت است و نشان دهنده خطر بیشتر شیوع اختلال در مونث ها است. آشکار است که تفاوت های جنسیتی در نشانه های افسردگی در بین کودکان دختر و پسر، متوسط و ثابت است (کامپاس۳۳ و همکاران، ۱۹۹۷) و یک نسبت

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع (ادواردسون،، تاولی، بدشکل، کم‌رنگ