توانمند سازد و باعث می شود آن ها نسبت به افسردگی کمتر آسیب پذیر باشند (به نقل از اسلیسارو و موروان،۲۰۰۴).

مغز و عصب شیمیایی۳۶
تا به امروز هیچ عامل خطرزای زیست شناختی برای افسردگی شناسایی نشده است. اما فرایندهای زیستی مخصوصا عواملی که با فشار و تحول بلوغ همراه هستند با افسردگی کودکی و نوجوانی همراه هستند. یافته های همسان

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع قانون حاکم