حالی که برآوردهای شیوع شناسی، اطلاعات مهمی درباره اختلالات افسردگی در نوجوانان فراهم می آورد، میزان بروز اشاره به ظهور موارد جدید اختلال در یک فاصله زمانی مشخص دارد و برای برآورد سن شروع و زمانی مناسب برای مداخله درمانی، حیاتی و مهم است (پرسونز۲۷ و همکاران،۲۰۰۱) . با وجود این، میزان بروز به ندرت گزارش می شود، زیرا نیاز به ارزیابی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع شته، پوتیویروس‌ها، (گاویر، ۱۹۷۷).