استفاده در مورد این گروه سنی جوان تر مربوط شود.
برآوردهای میزان شیوع MDD در نوجوانان قبل از بلوغ بین ۸/۱ تا ۲ درصد (کوهن۲۲ و همکاران، ۱۹۹۳) و در نوجوانان بین ۷/۰ تا ۶/۲ درصد است (فرگوسن و همکاران، ۱۹۹۳، لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳). شیوع افسردگی نوجوانان در طول عمر با آن چه در مورد بزرگسالان یافت شد، قابل مقایسه است، دامنه ای بین ۴

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، اعتماد مشتریان، نهادینه سازی