عملکرد فراتر از آن چه در MDD یا DD یافت می شود همراه است (ساراسون و ساراسون به نقل از نجاریان و همکاران،۱۳۸۰).

همه گیرشناسی۱۹ اختلالات افسردگی
شیوع و بروز۲۰ اختلالات افسردگی
مطالعات مربوط به شیوع افسردگی در کودکی کم است. بنابراین، دانش موجود درباره وقوع اختلالات افسردگی در کودکان تا حدود زیادی براساس دوره نوجوانی

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع زمین:، پیشفروشنده:، باشد:، انبوهسازان