اعتمادی نسبت به سازمانهای الکترونیکی تحت وب، در حاله ای از ابهام قرار دارد(فوکویاما،۶۵:۱۹۹۵) در این شرایط پر ریسک و مملو از عدم قطعیت برای مشتری، فروشندگان باید استراتژی هایی جهت اثبات قابل اعتماد بودن خود توسعه داده و با استقرار سیستم هایی جهت تسهیل ارزیابی سطح اعتماد خود، به مشتری در تصمیم گیری مناسب و راحت کمک نماید زیرا این

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمدل ریاضی