اهمیت ادراک از مفید بودن سهولت استفاده و اعتماد نگرش اصلی پیش بینی کننده خرید آنلاین هستند و قدرت پیش بینی کنندگی و اکتشافی مدل را با ویژگی های تکنولوژیک(تاخیر در دانلود،ناوش پذیری وب سایت و امنیت اطلاعات) مهارت های مصرف کنندگان،منابع زمانی و مالی افزایش داده اند

نویسندگان
موضوع
نتایج
Lanford,

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع فقه امامیه